תקנון מבצע -Flash Sale בלעדי באתר סריגים ב79

BAGIR-2023

תאריכי המבצע:  26.1.2023-31.1.2023 או עד גמר המלאי.
מלאי מינימום לפריטים המשתתפים במבצע- 200 יח’.

הטבת מבצע: מ79 ש”ח למגוון פרטי אופנה הנמצאים בקטגוריית “סריגים ב79” תחת קטגוריית “בלעדי באתר”.

אין כפל מבצעים, קופונים והנחות. (קופון הצטרפות לאתר לא תקף לפריטים המשתתפים במבצע במהלך המבצע).

המחיר המעודכן 79 ש”ח הוא המחיר הסופי.

ההנחה תמומש על מחיר המכירה של המוצר כפי שמופיע באתר.

המבצע תקף רק באתר הסחר של רשת בגיר איי אל בע”מ בלבד.

בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו,

לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של הלקוח מכל סיבה שהיא, תהיה בגיר איי.אל בע”מ רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק,

למנוע את זכאותו להטבה ו/או לא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ביטול זכאותו בנסיבות דנן.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

בגיר איי.אל  בע”מ תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע, אופי המבצע, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי תוכן המבצע

ורשימת הפריטים המשתתפים בו, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של בגיר איי.אל בע”מ.8.12-1